ผลงานด้านการวิจัย
การใช้หนังสือภาพประกอบการสอนคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง ความซื่อสัตย์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 
กลับหน้าผลงานด้านการวิจัย
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสือภาพ บอร์ดเยี่ยมชม ข้อมูลส่วนตัว
 
 
 
ชื่อเรื่อง การใช้หนังสือภาพประกอบการสอนคุณธรรม  จริยธรรม เรื่อง ความซื่อสัตย์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์ ตำแหน่งครู คศ.2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 ( บ้านเอก ) อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280
ปีที่วิจัย 2550 - 2551
   
บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของหนังสือภาพประกอบการสอนคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง  ความซื่อสัตย์  ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80 / 80   เพื่อเปรียบเทียบคะแนนภาคความรู้ก่อน และหลังการใช้หนังสือภาพประกอบการสอนคุณธรรม จริยธรรม   เรื่อง  ความซื่อสัตย์  เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ภายหลังการใช้หนังสือภาพ ประกอบการสอน  และ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน  ภายหลังการใช้หนังสือภาพประกอบการสอนคุณธรรม จริยธรรม   เรื่อง  ความซื่อสัตย์   กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา   12        (  บ้านเอก  )  อ.แม่อาย   จ.เชียงใหม่  ภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา  2550     จำนวน   40  คน
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูล  ประกอบด้วย  หนังสือภาพประกอบ การสอนคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง  ความซื่อสัตย์  จำนวน  7  เล่ม   แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  14  แผน   แบบทดสอบภาคความรู้ ก่อนและหลังเรียน แบบสังเกตพฤติกรรม ด้านความซื่อสัตย์ของนักเรียน  แบบบันทึกความรู้สึก และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อหนังสือภาพประกอบการสอนคุณธรรม จริยธรรม  ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของหนังสือภาพ ประกอบการสอน โดยการหาค่าร้อยละ    เปรียบเทียบคะแนนภาคความรู้ ก่อนและหลังเรียน โดยการทดสอบค่าที       ( t - test )  วิเคราะห์พฤติกรรมด้านความซื่อสัตย์ของนักเรียน ภายหลังการเรียนรู้  โดยการหาค่าร้อยละ   วิเคราะห์ความรู้สึก และความคิดเห็นของนักเรียน  ภายหลังการใช้หนังสือภาพประกอบการสอนคุณธรรม จริยธรรม  เรื่อง  ความซื่อสัตย์  โดยความถี่ และค่าร้อยละ ในข้อมูลเชิงปริมาณ  และการ วิเคราะห์เนื้อหา ( Content Analysis )  ในข้อมูลเชิงคุณภาพ และนำเสนอข้อมูลเชิงบรรยาย

 
ผลการศึกษา  พบว่า
1. หนังสือภาพประกอบการสอนคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง ความซื่อสัตย์    มีประสิทธิภาพ   88.18 / 80.75    ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80  ที่กำหนดไว้
2. ผลการใช้หนังสือภาพประกอบการสอนคุณธรรม จริยธรรม  เรื่อง  ความซื่อสัตย์     ทำให้คะแนนภาคความรู้ก่อนและหลังเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001  
3.  ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมด้านความซื่อสัตย์ของนักเรียน ภายหลังการเรียนรู้
ด้วยหนังสือภาพประกอบการสอนคุณธรรม จริยธรรม  เรื่อง  ความซื่อสัตย์  พบว่า  ในภาพรวมของพฤติกรรม นักเรียนส่วนใหญ่จำนวนมากกว่าร้อยละ  75   ที่มีการแสดงพฤติกรรมความซื่อสัตย์ ในด้านต่าง ๆ   โดยนักเรียนจำนวนร้อยละ 100  มีพฤติกรรมความซื่อสัตย์ ด้านการไม่ลอกการบ้านเพื่อน หรือให้เพื่อนลอกการบ้าน
4.  ผลการวิเคราะห์ด้านความรู้สึก และความคิดเห็นของนักเรียน ภายหลังการใช้ หนังสือภาพประกอบการสอนคุณธรรม จริยธรรม  เรื่อง  ความซื่อสัตย์   พบว่า  นักเรียนจำนวนร้อยละ 95  มีความรู้สึก ชอบรูปภาพประกอบที่มีความสวยงาม  นักเรียนจำนวนร้อยละ 85  มีความรู้สึกสนุกสนาน ในการเรียน   มีความต้องการให้ครูทำหนังสือภาพเรื่องอื่น ๆ อีก    นักเรียนจำนวนร้อยละ  65   มีความคิดเห็นว่า ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น  และมีนักเรียนจำนวนร้อยละ  60   มีความคิดเห็นว่าหนังสือภาพช่วยสอนให้ทำความดี   มีความรู้สึกดีใจที่ได้เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรม   และยังมีความต้องการให้ครูสอนแบบนี้อีก  
 
 

 

 

 

ครูวรสรวง สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ