ผลงานด้านการวิจัย
การสร้างหนังสือภาพประกอบการสอนคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง ความซื่อสัตย์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 
กลับหน้าผลงานด้านการวิจัย
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสือภาพ บอร์ดเยี่ยมชม ข้อมูลส่วนตัว
 
 
 
ชื่อเรื่องวิจัย การสร้างหนังสือภาพประกอบการสอนคุณธรรม จริยธรรม  เรื่อง  ความซื่อสัตย์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้วิจัย นายวรสรวง   สุทธิสวรรค์ ครูชำนาญการ   ระดับ  คศ.2     โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 ( บ้านเอก )
ปีที่วิจัย 2549 - 2550
   
บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างหนังสือภาพประกอบการสอนคุณธรรม จริยธรรม  เรื่อง ความซื่อสัตย์  สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80 / 80   เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคะแนนภาคความรู้ ก่อนและหลังเรียน  และเพื่อศึกษาความคิดเห็น และการสะท้อนความรู้สึกของนักเรียน ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1/1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  12  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2549   จำนวน  47 คน  การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการทดสอบภาคความรู้ก่อนเรียน   จากนั้นทดลองใช้หนังสือภาพประกอบการสอนคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง ความซื่อสัตย์ จำนวน 7 เล่ม   ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 14 แผน เป็นเวลา 7 สัปดาห์  หลังจากนั้นทำการทดสอบภาคความรู้หลังเรียน  และให้นักเรียนเขียนบรรยายสะท้อนความรู้สึกและความคิดเห็น   ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของหนังสือภาพประกอบการสอนโดยการหาคะแนนเฉลี่ย เปรียบเทียบความก้าวหน้าในการเรียน โดยการทดสอบค่าที ( t - test ) และวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียน ภายหลังการใช้หนังสือภาพ  โดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ในข้อมูลเชิงคุณภาพ  

 
ผลการวิจัย  พบว่า

1. หนังสือภาพประกอบการสอนคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง  ความซื่อสัตย์ ที่ได้สร้างขึ้น  มีประสิทธิภาพ  82.16 / 80.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ  ร้อยละ 80 / 80
2. คะแนนก่อนเรียน และหลังเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยนักเรียนทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100  มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
3. ความคิดเห็นและความรู้สึกของนักเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ชอบการเรียนรู้จากหนังสือภาพ  เนื่องจากมีความน่าสนใจ ทั้งภาพการ์ตูนประกอบเรื่อง  การนำเสนอเรื่องราวที่ใกล้ตัว   เข้าใจง่าย    มีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนรู้จากการอ่านเนื้อหาในลักษณะบทร้อยกรอง  และมีความต้องการเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม ด้านอื่น ๆ อีก   ซึ่งผลจากการศึกษายังพบว่า  ช่วยให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียน และการปฏิบัติตนตามลักษณะคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามอีกด้วย  

 
 
 

 

 

 

ครูวรสรวง สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ