ผลงานด้านการวิจัย
การใช้สัญญาเงื่อนไขเพื่อลดพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 ( บ้านเอก )
 
กลับหน้าผลงานด้านการวิจัย
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสือภาพ บอร์ดเยี่ยมชม ข้อมูลส่วนตัว
 
 
 
ชื่อเรื่องวิจัย การใช้สัญญาเงื่อนไขเพื่อลดพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12   ( บ้านเอก )
คณะผู้วิจัย 1. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
  2. นายวรสรวง   สุทธิสวรรค์
  3. นางเบญจวรรณ   แสงบุญ
  4. นางภัทราวรรณ  สุทธปรีดา
ปีที่วิจัย 2549
   
บทคัดย่อ

  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการใช้สัญญาเงื่อนไขเพื่อลดพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12      ( บ้านเอก ) โดยมีเป้าหมาย คือ นักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบ ในการส่งงาน มีความรับผิดชอบ ในการส่งงานมากขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 80 ของจำนวนคนและจำนวนชิ้นงาน    ประชากรเป้าหมายในการวิจัย  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก ) ที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2549   จำนวน 14  คน    เครื่องมือที่ใช้ใน    การวิจัย  ประกอบด้วย   1) สัญญาเงื่อนไขของนักเรียน และผู้ปกครอง  2) แบบสอบถาม แรงเสริมทางบวกและทางลบ    3)แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในการส่งงาน    4) สมุดสะสมดาว         5) สิ่งของที่ใช้แลกเปลี่ยน   6) แบบบันทึกการปรับสินไหม     โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล   แบ่งเป็น  3  ระยะ  ในระยะเส้นฐาน  ได้ทำการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมเป็นเวลา  1  สัปดาห์  จากนั้นทำสัญญาเงื่อนไขร่วมกัน ระหว่างนักเรียน  ผู้ปกครอง และครูผู้สอน   ระยะใช้สัญญา ได้ทำการสังเกต และบันทึกพฤติกรรม ในการส่งงานของนักเรียน เป็นเวลา 12 สัปดาห์  โดยแต่ละสัปดาห์จะมีการตรวจสอบสมุดสะสมดาวเพื่อแจกของรางวัล และการปรับสินไหม ในกรณีไม่ส่งงานตามสัญญาเงื่อนไข     และในระยะติดตามผล  ไม่มีการให้รางวัล หรือการปรับสินไหม  แต่มีการสังเกต และบันทึกพฤติกรรมในการส่งงานต่อไป  โดยใช้ระยะเวลา 3 สัปดาห์     จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยคำนวณหาค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  และนำเสนอในรูปตารางและแผนภูมิ  ทั้ง  3  ระยะ

 
ผลการวิจัย พบว่า
1.คะแนนความรับผิดชอบในการส่งงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 3 ระยะเพิ่มขึ้นตามลำดับ
2. นักเรียนร้อยละ 85.71มีความรับผิดชอบในการส่งงาน  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของจำนวนชิ้นงานทั้งหมด
 
 

 

 

 

ครูวรสรวง สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ