ผลงานด้านการวิจัย
การใช้ประสบการณ์ทางภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 
กลับหน้าผลงานด้านการวิจัย
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสือภาพ บอร์ดเยี่ยมชม ข้อมูลส่วนตัว
 
 
 
ชื่อเรื่องวิจัย การใช้ประสบการณ์ทางภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน   สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้วิจัย นายวรสรวง   สุทธิสวรรค์ ครูชำนาญการ   ระดับ  คศ.2     โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 ( บ้านเอก )
ปีที่วิจัย 2549
   
บทคัดย่อ

  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านของนักเรียน โดยเทียบกับเกณฑ์การบรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ 60 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในการเรียนรู้    และเพื่อศึกษาความคิดเห็น และการสะท้อนความรู้สึกของนักเรียน ภายหลังการทดลองใช้ ประสบการณ์ทางภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12  ( บ้านเอก )    ปีการศึกษา 2549  จำนวน 47  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย  แบบฝึกประสบการณ์ทางภาษา  แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน   แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  และ แบบบันทึกความรู้สึกและความคิดเห็นของนักเรียน  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยค่าร้อยละ และความถี่  ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา  และนำเสนอข้อมูลเชิงบรรยาย  

 
ผลการวิจัย  พบว่า
1.  นักเรียนส่วนใหญ่  คิดเป็นร้อยละ  89.36  สามารถผ่านวัตถุประสงค์ตามเกณฑ์ร้อยละ  60  ขึ้นไป ของวัตถุประสงค์ทั้งหมด
2.  พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนส่วนใหญ่  มีความตั้งใจในการเรียนรู้  มีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีความพยายามในการปฏิบัติงาน โดยให้ความร่วมมือกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน  และทำงานอย่างมีความสุข  ตลอดจนมีความรับผิดชอบ ในการทำงาน และทำงานด้วยความเรียบร้อย
3.  นักเรียนส่วนใหญ่  มีความรู้สึกดีใจ  สนุกสนานในการเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรม  ชอบการทำงานร่วมกับเพื่อน ๆ  โดยรู้สึกชอบการเรียนรู้ และฝึกทักษะแบบนี้ และอยากเรียนรู้แบบนี้อีก
 
 

 

 

 

ครูวรสรวง สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ