ผลงานด้านการวิจัย
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 
กลับหน้าผลงานด้านการวิจัย
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสือภาพ บอร์ดเยี่ยมชม ข้อมูลส่วนตัว
 
 
 
ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้วิจัย นายวรสรวง   สุทธิสวรรค์ ตำแหน่งครู   ระดับ  คศ.2     โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 ( บ้านเอก )
ปีที่วิจัย 2548
   
บทคัดย่อ

   การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80 / 80   เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกทักษะ การอ่านจับใจความสำคัญ และเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ในการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะ การอ่านจับใจความสำคัญ  ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย  คือ   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 ( บ้านเอก ) ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2548  ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ของการประเมินด้านการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 20 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  2) แผนการจัดการเรียนรู้  3) แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน   4) แบบสังเกตพฤติกรรมการอ่านของนักเรียน ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ ของชุดฝึกทักษะ การอ่านจับใจความสำคัญ โดยการหาคะแนนเฉลี่ย เปรียบเทียบความก้าวหน้าในการเรียน โดยการทดสอบค่าที ( t - test ) และวิเคราะห์ พฤติกรรมนักเรียน  โดยนำข้อมูลที่บันทึกไว้แต่ละครั้งที่ได้สังเกต มาสรุปและนำเสนอ เชิงบรรยาย

 
ผลการวิจัย พบว่า
1.ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีประสิทธิภาพ   86.50 / 91.17  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80 / 80  ที่กำหนดไว้
2.การเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ทำให้คะแนนก่อนเรียน และหลังเรียน  มีความ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .001

3.พฤติกรรมการแสดงของนักเรียนระหว่างการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  พบว่า  นักเรียนให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม   ให้ความสนใจต่อสื่อการเรียนการสอนที่ครูใช้อย่างหลากหลาย  มีความสนุกสนาน เพลิดเพลินในการเรียนรู้   ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของกลุ่ม  เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  ทำให้เกิดความรู้สึก ผ่อนคลาย        มีความสนใจในการฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกทักษะ ในด้านเนื้อหาที่เป็นภาพ  ชอบการเขียน และอ่านข้อความสั้น ๆ ที่เป็นแบบ ร้อยกรอง หรือบทอาขยาน      นอกจากนี้ยังให้ความสนใจในด้านรูปภาพประกอบแบบฝึก  เพราะมีความน่าสนใจ

 
 

 

 

 

ครูวรสรวง สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ