ผลงานด้านการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนซ่อมเสริม 2 รูปแบบ
 
กลับหน้าผลงานด้านการวิจัย
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสือภาพ บอร์ดเยี่ยมชม ข้อมูลส่วนตัว
ไปดู ผลงานด้านการวิจัยนาฏศิลป์ ครูจารุณี สุทธิสวรรค์
 
 
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมนาฏศิลป์  ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่ได้รับการสอนซ่อมเสริม  2  รูปแบบ
ชื่อผู้เขียน นายวรสรวง   สุทธิสวรรค์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะกรรมการ สอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ไมตรี   บุญเคลือบ ประธานกรรมการ
  อาจารย์ปิยะพันธุ์    วงศ์อุดม  กรรมการ
  รองศาสตราจารย์ประจักษ์  สุดประเสริฐ    กรรมการ
   
บทคัดย่อ

       การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมนาฏศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนซ่อมเสริม 2  รูปแบบ   ในเนื้อหากิจกรรมนาฏศิลป์  เรื่อง  ฟ้อนเงี้ยว   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   ปีการศึกษา 2540  โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม  สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน  16  คน  จากนั้นแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มทดลอง  2  กลุ่ม  กลุ่มละ  8  คน  เพื่อรับการสอนซ่อมเสริมด้วยเทปวีดิทัศน์  และการสอนซ่อมเสริมแบบนักเรียนช่วยสอนกันเอง หลังจากทำการสอนซ่อมเสริม เป็นเวลา  12  คาบ  จึงทำการประเมินผลการเรียน  โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมนาฏศิลป์  แล้วหาค่าร้อยละ ในการผ่าน วัตถุประสงค์ ผลการวิจัยพบว่า  (1)  นักเรียนที่ได้รับการสอนซ่อมเสริมด้วยเทปวีดิทัศน์  สามารถผ่านวัตถุประสงค์ร้อยละ 80  ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  100 (2)  นักเรียนที่ได้รับการสอนซ่อมเสริมแบบนักเรียนช่วยสอนกันเอง  สามารถผ่านวัตถุประสงค์ร้อยละ 80  ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  100  (3)  นักเรียนที่ได้รับวิธีการสอนซ่อมเสริมทั้ง 2  รูปแบบ  สามารถเกิดการเรียนรู้ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมนาฏศิลป ์ที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ที่กำหนดไว้

 
 

 

 

ครูวรสรวง สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ