ผลงานด้านการวิจัย /วิจัยในชั้นเรียน
ครูวรสวรวง สุทธิสวรรค์
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสือภาพ บอร์ดเยี่ยมชม ข้อมูลส่วนตัว
 
 
 
2541 - วิทยานิพนธ์  :   “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่ได้รับการสอนซ่อมเสริม 2  รูปแบบ”
2547 - งานวิจัยในชั้นเรียน  :   “การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ  รู้ถิ่น  รู้ตน  คนพัฒนา  เรื่อง  วันสังขานต์ล่อง  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1”
2548 -  งานวิจัยในชั้นเรียน  :   “การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1”
2549 - งานวิจัยในชั้นเรียน  :   “การใช้ประสบการณ์ทางภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1”
  -  งานวิจัยในชั้นเรียน  :   “การใช้สัญญาเงื่อนไขเพื่อลดพฤติกรรมขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)  จังหวัดเชียงใหม่”  (คณะผู้วิจัย)
2549 - งานวิจัยในชั้นเรียน  :   “การสร้างหนังสือภาพประกอบการสอนคุณธรรม จริยธรรม  เรื่อง  ความซื่อสัตย์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1”
2550

- งานวิจัยในชั้นเรียน  :   “การใช้หนังสือภาพประกอบการสอนคุณธรรม จริยธรรม  เรื่อง  ความซื่อสัตย์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1”

 
 

 

ไปดู ผลงานด้านการวิจัย ครูจารุณี สุทธิสวรรค์

 

ครูวรสรวง สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ