ผลงานนวัตกรรม
ครูวรสรวง สุทธิสวรรค์
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสือภาพ บอร์ดเยี่ยมชม ข้อมูลส่วนตัว
ไปดู ผลงานนวัตกรรม นาฏศิลป ครูจารุณี สุทธิสวรรค์
 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยบูรณาการ
ช่วงชั้นที่ ๑  เรื่อง
“ของดีพื้นบ้าน  สืบสานภูมิปัญญา
ใช้ชีวาอย่างพอเพียง”
หน่วยย่อยชั้นประถมศึกษาปีที่๑
เรื่อง   พืชพื้นบ้านสู่งานศิลป์

แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยบูรณาการ  
“หลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา”
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

 

การออกแบบการเรียนรู้ย้อนกลับ
( Backward  Design ) หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  “สะสมประสบการณ์  เขียนเล่าขานจากภาพ”
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยบูรณาการ
ช่วงชั้นที่ ๑  เรื่อง “ประเพณีปี๋ใหม่เมือง”
หน่วยย่อยชั้นประถมศึกษาปีที่๑
เรื่อง   วันสังขานต์ล่อง

 

แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยบูรณาการ 
ช่วงชั้นที่ ๑  เรื่อง  “พระแม่ขวัญชาติ”

 

แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยบูรณาการ 
ช่วงชั้นที่ ๑  เรื่อง  “เงินทองของมีค่า”

  

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
“การส่งเสริมทักษะการคิดพื้นฐาน
เพื่อการแก้ปัญหาอนาคต”   ช่วงชั้นที่ ๑   

เทปวีดิทัศน์การสอนซ่อมเสริมกิจกรรมนาฏศิลป์  เรื่อง  ฟ้อนเงี้ยว  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    จำนวน  6  ตอน
 
ชุดฝึกทักษะกิจกรรมนาฏศิลป์ด้วยตนเอง ระดับประถมศึกษา เรื่อง ระบำไก่ จำนวน ๑ ชุด ( ร่วมผลิต )
 
เอกสารประกอบภาพ เรื่อง รำวงมาตรฐาน จำนวน ๑๐ เพลง ( ร่วมผลิต )
 
สไลด์ประกอบคำบรรยาย  เรื่อง  นาฏยศัพท์ และภาษาท่าเบื้องต้น  ระดับประถมศึกษา   จำนวน 1  ชุด
 
หนังสือภาพสำหรับเด็ก  เรื่อง  “กำลังใจของเอ้ย”   ( หนังสือส่งเสริมคุณธรรมด้าน ความเพียร )
 
หนังสือภาพสำหรับเด็ก  เรื่อง  “พลายจ้อนเข้าเมือง” ( หนังสือส่งเสริมคุณธรรมด้านความพอเพียง)
 
หนังสือส่งเสริมการอ่าน  เรื่อง “หนูหน่อยเจอแหวน”  ( การอ่านออกเสียง ห. นำ )
 
แบบฝึกคัดลายมือ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 
ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  12  หน่วย
ชุดพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้ประสบการณ์ทางภาษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 
หนังสือภาพประกอบการสอนคุณธรรม จริยธรรม  เรื่อง ความซื่อสัตย์   จำนวน  7  เล่ม  ประกอบด้วย
   

หนังสือภาพ นัดไว้กี่โมง

หนังสือภาพประกอบการสอนคุณธรรมจริยธรรม  ความซื่อสัตย์   
เรื่อง  นัดไว้กี่โมง
(  สอนด้านการตรงต่อเวลา )

 
หนังสือภาพ ดำรงผู้หลงผิด
หนังสือภาพประกอบการสอนคุณธรรมจริยธรรม  ความซื่อสัตย์ 
 เรื่อง  ดำรงผู้หลงผิด  
(สอนด้านการไม่ลอกการบ้านเพื่อน )
 
หนังสือภาพ หนูนิดคิดดี
หนังสือภาพประกอบการสอนคุณธรรมจริยธรรม  ความซื่อสัตย์ 
 เรื่อง  หนูนิดคิดดี 
(สอนด้านการเก็บของตกหล่นได้ส่งคืนให้เจ้าของ )
 
หนังสือภาพ อารีคนซื่อ
หนังสือภาพประกอบการสอนคุณธรรมจริยธรรม  ความซื่อสัตย์   
เรื่อง  อารีคนซื่อ  
(สอนด้านการยอมรับผิดเมื่อทำผิดพลาด )
 
หนังสือภาพ หนังสือของฉันหาย
หนังสือภาพประกอบการสอนคุณธรรมจริยธรรม  ความซื่อสัตย์ 
 เรื่อง  หนังสือของฉันหาย 
(สอนด้านการไม่หยิบของของผู้อื่นก่อนได้รับอนุญาต )  
 
หนังสือภาพ คุณยายพูดตรง
หนังสือภาพประกอบการสอนคุณธรรมจริยธรรม  ความซื่อสัตย์   
เรื่อง  คุณยายพูดตรง 
(สอนด้านการพูดแต่ความจริง ) 
 
หนังสือภาพ ข้อตกลงของเรา
หนังสือภาพประกอบการสอนคุณธรรมจริยธรรม  ความซื่อสัตย์   
เรื่อง  ข้อตกลงของเรา
(สอนด้านการปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลง )
 


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  เรื่อง  ความซื่อสัตย์  จำนวน  7  เล่ม
 
 

 

 

ครูวรสรวง สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ