การเป็นแหล่งศึกษาดูงาน
 
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสือภาพ บอร์ดเยี่ยมชม ข้อมูลส่วนตัว
 
 
 

 

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคใต้ กลุ่มพรอันดามัน จังหวัดชุมพร  ระนอง  พังงา และภูเก็ต
๑๙ ธ.ค. พ.ศ.๒๕๔๙

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จาก โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ
อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
๒๙ มิ.ย. พ.ศ.๒๕๕๐

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จาก โรงเรียนบ้านริมใต้
อ.แม่ริม   จ.เชียงใหม่
๒๒ ก.ค. พ.ศ.๒๕๕๐

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จาก โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๘ (บ้านงอบ ) 
อ.ทุ่งช้าง   จ.น่าน
๒๐ ก.ย. พ.ศ.๒๕๕๐

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จาก โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ 
อ.เชียงดาว   จ.เชียงใหม่
๒๕ ม.ค. พ.ศ.๒๕๕๑

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จาก โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ
อ.แม่อาย   จ.เชียงใหม่
๒๙ ก.พ. พ.ศ.๒๕๕๑

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จาก โรงเรียนห้วยป่าซาง
อ.แม่อาย   จ.เชียงใหม่
๒๙ ก.พ. พ.ศ.๒๕๕๑

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จาก โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ   จ.เชียงใหม่
๒๖ ก.ย. พ.ศ.๒๕๕๑

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จาก    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ ครูชาวเกาะภาคใต้
๒๙ ก.ย. พ.ศ.๒๕๕๑

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จาก    สพฐ. และ ผู้บริหารดีเด่น โรงเรียนขนาดเล็ก ทั่วประเทศ
๔ ก.ย. พ.ศ.๒๕๕๒

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จาก    โรงเรียนบ้านม่วงชุม
อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่
๔ - ๕ ก.ย. พ.ศ.๒๕๕๒

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จาก...โรงเรียนบ้านเวียงฝาง  อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
๕ ก.ย. พ.ศ.๒๕๕๒

 

 

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จาก...โรงเรียนในสังกัดอบต.เวียงเชียงแสน  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย
๕ ก.ย. พ.ศ.๒๕๕๒

 

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จาก...โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร  อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
๑๐ ก.ย. พ.ศ.๒๕๕๒

 

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จาก...โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ  อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
๑๑ ก.ย. พ.ศ.๒๕๕๒

 

ต้อนรับคณะติดตามผลการดำเนินงาน
จาก...สำนักนวัตกรรมทางการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่  ๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๓

 

ต้อนรับคณะฝึกประสบการณ์และศึกษาดูงาน
 จาก...คณะรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  รุ่นที่ ๓๑ – ๓๖  สพป.เชียงใหม่  เขต ๓
เมื่อวันที่  ๑๐ - ๑๓ กันยายน  ๒๕๕๓

 

ต้อนรับคณะฝึกประสบการณ์และศึกษาดูงาน
 จาก...คณะรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  รุ่นที่ ๓๑ - ๓๖  สพป.เชียงใหม่  เขต ๓
เมื่อวันที่  ๑๖ - ๑๙ กันยายน  ๒๕๕๓

 

ต้อนรับคณะติดตามผลการดำเนินงาน
จาก...หน่วยตรวจสอบภายใน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่  ๑๕ ตุลาคม  ๒๕๕๓

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
 จาก...ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเกริก  กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่  ๑๘ ตุลาคม  ๒๕๕๓

 

 
 

 

ครูวรสรวง สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ