รางวัลผลการวิจัยดีระดับประเทศ
ครูวรสรวง สุทธิสวรรค์
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสือภาพ บอร์ดเยี่ยมชม ข้อมูลส่วนตัว
 
 
 
รางวัลผลงานวิจัยดีระดับประเทศ
 
คุรุสภาได้คัดเลือกผลงานวิจัยตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่คุรุสภากำหนด เพื่อยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพที่มีการสร้างสรรค์ความคิด ในการพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ คัดเลือกผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และคุณค่าทางวิชาการ เพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 5 ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ
ผลงานวิจัยเรื่อง  “การใช้หนังสือภาพประกอบการสอนคุณธรรมจริยธรรม เรื่อง ความซื่อสัตย์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1” ของ นายวรสรวง สุทธิสวรรค์  ครูชำนาญการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ
 
ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานภาคบรรยายและเผยแพร่ผลงานภาคแผ่นป้าย ในการประชุมทางวิชาการวิชาการสัญจร ครั้งที่ 5  ภาคเหนือ  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ระหว่างวันที่ 19 -20 ธันวาคม พ.ศ.2551  ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ผลงานวิจัยดังกล่าว ยังได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลผลงานวิจัยดี ระดับประเทศ  และมีโอกาสนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภาครั้งที่ 5  เรื่อง  การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และการบริหารการศึกษา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2552
 
ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานภาคบรรยาย  ในการประชุมทางวิชาการดังกล่าว   ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท  กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 21 กรกฎคม พ.ศ. 2552

โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต  ฤทธิ์จรูญ   คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
และ ดร.เก็จกนก  เอื้อวงศ์  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง

การเผยแพร่ผลงานวิจัยดังกล่าวได้รับความสนใจจากเพื่อนครู   ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเป็นอย่างยิ่ง  สามารถเป็นแบบอย่างและช่วยจุดประกายความคิดในการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน  ตลอดจนการพัฒนาวิชาชีพด้วยกระบวนการวิจัย
 
 
 

 

ครูวรสรวง สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ