ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ
 
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสือภาพ บอร์ดเยี่ยมชม ข้อมูลส่วนตัว
 
 
 
2541 ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ครูคณิตศาสตร์ดีเด่น  ระดับอำเภอ   
จาก...  สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ.แม่อาย
 
2542 ๑๖มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ครูคณิตศาสตร์ดีเด่น  ระดับอำเภอ 
จาก...  สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่อาย
 
  ๑๖มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๒ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๒ ครูคณิตศาสตร์ดีเด่น ระดับประถมศึกษา
จาก.... สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
  รางวัลชนะเลิศ  การประกวดหนังสือภาพสำหรับเด็ก  ระดับจังหวัด  
จาก...  สำนักงาน การประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
  ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ รางวัลชนะเลิศ  กิจกรรมการประกวดวาดภาพ โครงการเรียนรู้บทพระรานิพนธ์
เรื่อง พระมหาชนก 
จาก...  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
 
  ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ รางวัลชนะเลิศการเขียนหนังสือภาพสำหรับเด็ก
จาก..... สำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ ( สปช. )
 
2543 ครูผู้สอนดีเด่น  ระดับประถมศึกษา ระดับอำเภอ 
จาก... สำนักงานคณะกรรมการคุรุสภา อำเภอแม่อาย
 
2544 ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ บุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  
จาก...  สำนักงานคณะกรรมการการ ประถมศึกษาแห่งชาติ
 
 
2545 ๑๖มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ครูผู้สอนดีเด่น   ระดับอำเภอ 
จาก... สำนักงานคณะกรรมการคุรุสภาอำเภอแม่อาย
 
   
2547 ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ รางวัลเหรียญทอง การประกวดแผนการสอน  ระดับเขตพื้นที่ 
จาก...  สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาเชียงใหม่  เขต 3
 
   
2548 ๑๖มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ครูผู้สอนดีเด่น ช่วงชั้นที่ 1     ระดับเขตพื้นที่ 
จาก...  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่  เขต 3
 
  ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ครูต้นแบบโรงเรียนในฝัน สาขา กลุ่มสาระภาษาไทย   ระดับเขตพื้นที่ 
จาก...  สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา  เชียงใหม่  เขต 3
 
  ๖สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ รางวัลชนะเลิศ การประกวดนาฏศิลป์ไทย ระดับภาคเหนือ
จาก... มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
 
  ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ครูดีเด่น โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน
จาก.... สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ. )
 
   
2549 ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ รางวัลชนะเลิศ โครงการ ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม ( เป็นคณะกรรมการร่วม )
จาก.... สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่เขต ๓
 
  ๕สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การประกวดนาฏศิลป์ไทย ระดับภาคเหนือ
จาก... มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
 
  ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ รางวัลชนะเลิศ นวัตกรรมทางการศึกษา ด้านการเรียนการสอน
ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ( เป็นคณะกรรมการร่วม ) จาก...... สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ. )
 
   
2551 รางวัลเหรียญทอง การประกวดผลงานทางวิชาการ  ระดับเขตพื้นที่
จาก...  สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาเชียงใหม่  เขต 3
  ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนการสอน  ระดับเหรียญทอง  ระดับเขตพื้นที่ 
จาก... สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่  เขต 3
 
   
 

๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น    ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)    
จาก... สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

 
   
  ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ รางวัลครูผู้สอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 1 ดีเด่น ระดับเขตพื้นที่
จาก... สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่ เขต 3
 
   
  ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น  การประกวดผลงานทางวิชาการ ตามโครงการ ปฏิรูปการเรียนการสอนตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
จาก...  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่  เขต 3
2552 ๔มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ รางวัลครูเพชรน้ำหนึ่ง  ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม    ประเภทครูผู้ปฏิบัติการสอน 
จาก...  นิตยสาร  Patriot  Magazine
 
   
  ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ รางวัลผลงานวิจัยดี     ระดับประเทศ    
จาก... สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 
  ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ รางวัลครูแก่นแท้ ให้คุณธรรมนำความรู้ จาก.. นิตยสาร Good Teacher Magazine
 
๒๕๕๓ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๓ การประกาศเกียรติคุณให้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูดีในดวงใจ”
จาก....สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 

๑๖  มกราคม  ๒๕๕๓     รางวัลชนะเลิศ  ครูดีในดวงใจ  ระดับช่วงชั้นที่  ๑  ประจำปี ๒๕๕๓ 
จาก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่  เขต ๓

๑๖  มกราคม  ๒๕๕๓   ครูผู้สอนคิดวิเคราะห์ดีเด่น ช่วงชั้นที่ ๑
จาก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่  เขต ๓

๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๓   รางวัลชนะเลิศ  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓  ภาคเหนือ  
จาก  มูลนิธิไทยรัฐ

 
 

 

 

ครูวรสรวง สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ