การเผยแพร่ผลงานในแวดวงวิชาการ
 
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสือภาพ บอร์ดเยี่ยมชม ข้อมูลส่วนตัว
 
 
 
เผยแพร่งานวิจัย / นวัตกรรม ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ นำเสนอและเผยแพร่กิจกรรมการเรียนรู้
  ส่งเสริมทักษะการคิด
   
เผยแพร่กิจกรรมเรียนรู้ส่งเสริมกระบวนการคิดสู่ห้องเรียน เผยแพร่การวางแผนแบบย้อนกลับที่ส่งเสริมการคิด
สพท.ชม.เขต3 ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์
   
ขยายผลการส่งเสริมทักษะการคิดสู่แกนนำ เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียนในการสัมมนาทางวิชาการ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยากลุ่มล้านนา ม.เกษตรศาสตร์
   
นำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัยในชั้นเรียน
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
นำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการคิดสัญจร
ณ โรงเรียนลำปางกัลยานี ภาคเหนือตอนบน ของ สพฐ.
   
เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน นำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
   
เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ระดับภาคเหนือ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ของคุรุสภา
   
นำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน นำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมทางวิชาการสัญจร ของ คุรุสภา
   
โรงเรียนสันป่าเกี๊ยะ อ.เชียงดาว มาศึกษาดูงาน ครูกลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคใต้
  กลุ่มพรอันดามัน มาศึกษาดูงาน
   
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32 จ.เชียงราย มาศึกษาดูงาน ครูชาวเกาะภาคใต้ ร่วมกับ สพฐ. มาศึกษาดูงาน
   
โรงเรียนบ้านฮ่างตำ่ อ.แม่อาย มาศึกษาดูงาน ครูกลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคเหนือ
  กลุ่มล้านนา มาศึกษาดูงาน
   
โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น โรงเรียนบ้านริมใต้ อ.แม่ริม มาศึกษาดูงาน
อ.ไชยปราการ มาศึกษาดูงาน  
 
 

 

ครูวรสรวง สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ