การเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน
ครูวรสรวง สุทธิสวรรค์
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสือภาพ บอร์ดเยี่ยมชม ข้อมูลส่วนตัว
 
 
 

นำเสนอภาคบรรยาย  งานวิจัยในชั้นเรียน
เรื่อง
“การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๑”
ในการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการวิจัยในสถานศึกษา : การวิจัยเพื่อปวงชน
ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ( ๒๒ – ๒๓  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ )

 

นำเสนอภาคบรรยาย  งานวิจัยในชั้นเรียน
เรื่อง
“การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๑”
ในการประชุมวิชาการสัญจร  ภาคเหนือ ครั้งที่ ๔   ประจำปี ๒๕๕๐
ซึ่งจัดโดย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา    ร่วมกับ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
( ๑๕ – ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ )

 

 

นำเสนอภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์  งานวิจัยในชั้นเรียน
เรื่อง
“การสร้างหนังสือภาพประกอบการสอนคุณธรรม จริยธรรม เรื่องความซื่อสัตย์
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๑”
ในการประกอบการประชุมทางวิชาการเรื่อง นวัตกรรมการเรียนรู้
ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
( ๑๕ – ๑๘ สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๐ )

นำเสนอภาคบรรยาย งานวิจัยดีเด่นระดับภาคเหนือ
เรื่อง    “การใช้หนังสือภาพประกอบการสอนคุณธรรมจริยธรรม เรื่อง ความซื่อสัตย์
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๑”
ในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภาครั้งที่ ๕  
เรื่อง การวิจัยเพื่อนวัตกรรมการเรียนรู้  และการบริหารการศึกษา
ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
( ๑๙ – ๒๐  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๑ )

นำเสนอภาคบรรยาย งานวิจัยดีระดับประเทศ
เรื่อง    “การใช้หนังสือภาพประกอบการสอนคุณธรรมจริยธรรม เรื่อง ความซื่อสัตย์
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๑”
ในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภาครั้งที่ ๕  
เรื่อง การวิจัยเพื่อนวัตกรรมการเรียนรู้  และการบริหารการศึกษา
ซึ่งจัดโดย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาณ โรงแรมแอมบาสซเดอร์ สุขุมวิท
( ๒๐ – ๒๑  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๒ )

นำเสนอภาคบรรยาย  งานวิจัยดี ระดับประเทศ
เรื่อง    “การใช้หนังสือภาพประกอบการสอนคุณธรรมจริยธรรม เรื่อง ความซื่อสัตย์
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๑”
ในการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคเหนือ    
ซึ่งจัดโดย มูลนิธิไทยรัฐ  ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
(  ๒๙   ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๒)
 
 

 

 

ครูวรสรวง สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ