ข้อมูลส่วนตัว
ครูวรสรวง สุทธิสวรรค์
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสือภาพ บอร์ดเยี่ยมชม ข้อมูลส่วนตัว
 
 
 
ชื่อ นายวรสรวง   สุทธิสวรรค์
ตำแหน่งปัจจุบัน ครูชำนาญการพิเศษ  คศ.3
สถานที่ทำงาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 ( บ้านเอก )  ตำบลมะลิกา  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่  279  หมู่  7  ตำบลแม่อาย  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่  50280
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ บ้าน   053-459270   โรงเรียน  053-459008  มือถือ  081-9510399
E-mail
วันเดือนปีเกิด 12  มีนาคม  2516
คู่สมรส 

นางจารุณี  สุทธิสวรรค์    ครูเชื่ยวชาญ  คศ.๔  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 ( บ้านเอก ) 

บุตร-ธิดา

1. เด็กหญิงนาฏนฤตย์   สุทธิสวรรค์
2. เด็กชายธนกฤต  สุทธิสวรรค์

 
 

 

 
 
ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรียนรังษีวิทยา  อำเภอฝาง    จังหวัดเชียงใหม่  ( 2527 )
มัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่   สาขานาฏศิลป์ไทย วิชาเอกโขน  ( 2530 )
มัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่   สาขานาฏศิลป์ไทย  วิชาเอกโขน  ( 2533 )
อนุปริญญา ( ปม.ช ) วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่   สาขานาฏศิลป์ไทย  วิชาเอกโขน  ( 2535 )
ปริญญาตรี  ( ศษ.บ )   คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สาขาวิชาประถมศึกษา  ( 2537 )
ปริญญาโท ( ศษ.ม )  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  ( 2541 )
 
 

 

 
 

ประวัติการรับราชการ

25  มิ.ย. 2539 อาจารย์  1  ระดับ 3 โรงเรียนบ้านห่างหลวง   อำเภออมก๋อย  จังหวัด เชียงใหม่
29  มิ.ย. 2541 อาจารย์  1  ระดับ 4 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่
1  ต.ค. 2543 อาจารย์  1  ระดับ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่
1  มี.ค. 2544 อาจารย์  1  ระดับ  5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 ( บ้านเอก ) อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
1  ต.ค. 2546 อาจารย์  2  ระดับ  6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 ( บ้านเอก ) อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
1  ต.ค. 2547 อาจารย์  2  ระดับ  7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 ( บ้านเอก ) อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
24 ธ.ค. 2547 ครู  ระดับ  คศ.2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 ( บ้านเอก ) อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
1  ก.พ. 2549 ครูชำนาญการ  คศ.2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 ( บ้านเอก ) อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ครูวรสรวง สุทธิสวรรค์
19  พ.ย. 2552 ครูชำนาญการพิเศษ  คศ.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 ( บ้านเอก ) อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
 
 

 

ครูวรสรวง สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ