ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
ด้านการจัดการเรียนการสอน
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสือภาพ บอร์ดเยี่ยมชม ข้อมูลส่วนตัว
 
 
 
- การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ  รู้ถิ่นรู้ตนคนพัฒนา  เรื่อง  วันสังขานต์ล่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ   เรื่อง  พระแม่ขวัญชาติ   ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1
- การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ    เรื่อง  เงินทองของมีค่า  ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1
- การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ  รู้ถิ่นรู้ตนคนพัฒนา  เรื่อง  ประเพณียี่เป็ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ของดีพื้นบ้าน  สืบสานภูมิปัญญา ใช้ชีวาอย่าพอเพียง   หน่วยการเรียนรู้ย่อย  เรื่อง  พืชพื้นบ้านสู่งานศิลป์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 
- การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ    เรื่อง  สื่อมวลชนศึกษา   ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1
 
- การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ  การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการคิด หน่วยบูรณาการการเรียนรู้    เรื่อง    สะสมประสบการณ์   เขียนเล่าขานจากภาพ   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

- ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ( Best  Practice )    เรื่อง   การใช้หนังสือภาพคุณธรรมนำความคิด  ระดับประถมศึกษา

   
   
   
 
 

 

ครูวรสรวง สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ