ผลงานด้านวิทยากร
ครูวรสรวง สุทธิสวรรค์
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสือภาพ บอร์ดเยี่ยมชม ข้อมูลส่วนตัว
 
 
 

 

 

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครูผู้สอนดนตรี และนาฏศิลป์

ระดับประถมศึกษา  อำเภอแม่อาย
เรื่อง..ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาฏศิลป์
และรำวงมาตรฐาน

 

 

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครูผู้สอนดนตรี และนาฏศิลป์ระดับประถมศึกษา  อำเภอไชยปราการ

เรื่อง... นาฏยศัพท์ และภาษาท่าประกอบเพลง
ระดับประถมศึกษา

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์โรงเรียนประถมศึกษา   อำเภอแม่อาย

เรื่อง.. การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 

วิทยากรการประชุมครูวิชาการโรงเรียน
อำเภอแม่อาย

เรื่อง....เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้

 

 

 

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครูผู้สอนโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนในฝัน

อำเภอแม่อาย
เรื่อง....การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
แบบบูรณาการ

 

 

คณะกรรมการประเมิน
บุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
ของครูผู้สอนอำเภอแม่อาย

 

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครูวิชาการโรงเรียน อำเภอแม่อาย

เรื่อง....การทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

 

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครูผู้สอนสังกัด สปจ.เชียงใหม่

เรื่อง....การวิจัยในชั้นเรียน

 

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครูผู้สอนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคเหนือ
กลุ่มล้านนา

เรื่อง....การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
แบบบูรณาการ

 

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครูผู้สอนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒

เรื่อง....การขับเคลื่อนการคิดสู่ห้องเรียน

 

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครูผู้สอน สังกัด สพท.เชียงใหม่ เขต ๓

เรื่อง....การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
ตามโครงการ ๑ โรงเรียน ๑นวัตกรรม

 

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครูผู้สอนโรงเรียนภายใน

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงมะลิกา

เรื่อง...เทคนิคการจัดการความรู้( KM )

 

 

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครูผู้สอนโรงเรียนภายใน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงมะลิกา

เรื่อง...การขับเคลื่อนกระบวนการคิดสู่ห้องเรียน

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ
ชมรมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะอำเภอไชยปราการ
เรื่อง...การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านศิลปะ

 

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครูแกนนำ และนักเรียนแกนนำโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคเหนือ กลุ่มล้านนา
เรื่อง....การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดสู่ห้องเรียนเพื่อแก้ปัญหาอนาคต

 

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครูผู้สอนโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรพาประเทืองวิทย์
เรื่อง....การนำทักษะกระบวนการคิดกับการแก้ปัญหาอนาคตสู่ห้องเรียน

 

วิทยากรบรรยายพิเศษ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วิทยาเขตฝาง
เรื่อง....จิตวิทยาการเรียนรู้
และการออกแบบการเรียนรู้
ตามความสนใจเด็ก

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครูและภูมิปัญญาท้องถิ่นนาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน  
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง๒๕๕๕  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต ๓
เรื่อง.....รำวงมาตรฐาน

 

วิทยากรบรรยายพิเศษ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เรื่อง....การพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยในชั้นเรียน

 

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ
นักเรียนแกนนำและครูแกนนำ โรงเรียนไทยรัฐวิทยากลุ่มล้านนา ภาคเหนือ  
โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยประจำปี ๒๕๕๓  สนับสนุนโดยมูลนิธิไทยรัฐ
เรื่อง.....รำวงมาตรฐาน

 

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครูผู้สอนช่วงชั้นที่๑  โรงเรียนไทยรัฐวิทยากลุ่มลุ่มน้ำมูลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เรื่อง.....การส่งเสริมทักษะการคิดพื้นฐานเพื่อนการแก้ปัญหาอนาคต

 

วิทยากรบรรยายพิเศษ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้ปฏิบัติการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดเชียงราย
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
เรื่อง....การพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยในชั้นเรียน

 

 

 

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ
นักศึกษาชั้นปีที่  ๑    คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เรื่อง....การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสาร( การพัฒนาลายมือเบื้องต้นสำหรับครู )

 
 
ครูวรสรวง สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ