นิทรรศการผลงานการเรียนรู้
ครูวรสรวง สุทธิสวรรค์
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสือภาพ บอร์ดเยี่ยมชม ข้อมูลส่วนตัว
 
 
 

นิทรรศการผลงานการเรียนรู้
“การขับเคลื่อนกระบวนการคิดสู่ห้องเรียน”
ของโรงเรียนแกนนำขับเคลื่อนการคิดสู่ห้องเรียนสพท.เชียงใหม่ เขต ๓
ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่

 

นิทรรศการผลงาน
“การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้”
โครงการ ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม
สพท.เชียงใหม่ เขต ๓
ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอก)
อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่

 

นิทรรศการผลงานการเรียนรู้
“การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
รู้ถิ่น  รู้ตน คนพัฒนา”
ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอก)
อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่

นิทรรศการผลงานการเรียนรู้
“นาฏศิลป์ล้านนา พัฒนาชีวิต  ปลูกจิตสำนึก  รักษ์ท้องถิ่น”
ณ เทศบาลตำบลแม่อาย   อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่

 

 

นิทรรศการผลงาน
“การพัฒนานวัตกรรม....สู่ผลงานทางวิชาการ”
ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์   อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่

 

 

นิทรรศการผลงานการเรียนรู้
“นาฏศิลป์ล้านนา พัฒนาชีวิต  ปลูกจิตสำนึก  รักษ์ท้องถิ่น”
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

 

 

นิทรรศการผลงาน
“การพัฒนานวัตกรรม
ด้านการจัดการเรียนการสอน”
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร

ร่วมจัดคลินิกครูดีมืออาชีพ
“การพัฒนานวัตกรรม
ด้านการเรียนการสอนนาฏศิลป์”
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
อ.เมือง  จ.พิษณุโลก

นิทรรศการผลงาน
“การพัฒนานวัตกรรม...ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม”
ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒    อ.แม่อาย   จ.เชียงใหม่

 

นิทรรศการผลงานการเรียนรู้
“ห้องเรียนนาฏศิลป์คุณภาพ”
ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

นิทรรศการผลงาน
“การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์”
ณ โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว
อ.ไชยปราการ  จ.เชียงใหม่

นิทรรศการผลงานการเรียนรู้ / ตลาดนัดการคิด  ครั้งที่ ๑
“การขับเคลื่อนกระบวนการคิดสู่ห้องเรียน”
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่ เขต ๓
อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่

 

 

 

นิทรรศการผลงาน
“วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ :
หนังสือภาพคุณธรรมนำความคิด”
ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี
อ.เมือง  จ.ลำปาง

 

นิทรรศการผลงาน
“วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ :
หนังสือภาพคุณธรรมนำความคิด”
ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ 
อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่

 

 

 

นิทรรศการผลงาน
“ผลงานวิจัยดีเด่น ระดับภูมิภาค  ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา”
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อ.เมือง  จ.นครสวรรค์

 

 

นิทรรศการผลงานการเรียนรู้ /ตลาดนัดการคิด  ครั้งที่ ๒
“การขับเคลื่อนกระบวนการคิดสู่ห้องเรียน”
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่ เขต ๓
อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่

ร่วมจัดนิทรรศการผลงานผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
“รูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กไร้สัญชาติ  ศูนย์การเรียนรู้ในไร่ส้ม”
ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่ เขต ๓
ณ โรงแรมเซนธารา  อ.แม่สอด  จ.ตาก

 

 

 
 

 

 

ครูวรสรวง สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ