การพัฒนาตนเอง
 
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสือภาพ บอร์ดเยี่ยมชม ข้อมูลส่วนตัว
 
 
 

“การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม  ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย
” 

จัดโดย... กลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยากลุ่มล้านนาภาคเหนือร่วมกับมูลนิธิไทยรัฐ

“หลักสูตรพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการกระจายอำนาจสำหรับครู
และการบริหารจัดการศึกษา”

จัดโดย... สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงใหม่  เขต ๓

“การประชุมสัมมนาเครือข่ายครูนักวิจัยในชั้นเรียน”
จัดโดย....สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

 

“การประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ ๔ 
เรื่อง  การวิจัยในชั้นเรียน”

จัดโดย....สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

“การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ ของครูและนักเรียน กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต”

จัดโดย...กลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยากลุ่มล้านนาภาคเหนือ ร่วมกับมูลนิธิไทยรัฐ

“การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ”
จัดโดย....สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่  เขต ๓

 

“การประชุมสัมมนา โครงการคิดสัญจร”

จัดโดย...กลุ่มโรงเรียนแกนนำขับเคลื่อนการคิด
สู่ห้องเรียนเขตภาคเหนือตอนบน ร่วมกับ สพฐ.

“ยุทธศาสตร์การสอนภาษาไทยในยุคปัจจุบัน”
จัดโดย...กลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยากลุ่มล้านนา  ภาคเหนือร่วมกับมูลนิธิไทยรัฐ

 

“การประชุมสัมมนาครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง”

จัดโดย... สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต ๑ - ๖

“การสัมมนาทางวิชาการ ทำวิจัยอย่างไร ให้มีคุณภาพ”

จัดโดย...มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“การประชุมวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียน”

จัดโดย... สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

“การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน : วิจัยอย่างง่าย
เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้”

จัดโดย...มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

“การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน”
จัดโดย...กลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยากลุ่มล้านนา  ภาคเหนือร่วมกับมูลนิธิไทยรัฐ

 

“การพัฒนาการเรียนการสอน สมองกับการเรียนรู้ (BBL) ”
จัดโดย...กลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยากลุ่มล้านนา  ภาคเหนือร่วมกับมูลนิธิไทยรัฐ

 

“การประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ
ครั้งที่ ๔   เนื่องในวันครูโลก”

จัดโดย...UNESCO-APEID  ร่วมกับ  สพฐ.

“ครูนักคิดกับการแก้ปัญหาอนาคต ( Future Problem Solving )”
จัดโดย....มูลนิธิส่งเสริมนโยบายศึกษา

“การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ ๕ 
การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา”
จัดโดย....สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

 “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน
การส่งเสริมทักษะการคิด
โครงการขับเคลื่อนการคิดเข้าสู่ห้องเรียน”
จัดโดย...  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่

 “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร โรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคเหนือ 
เรื่อง  สื่อมวลชนศึกษาสำหรับครู”

จัดโดย......มูลนิธิไทยรัฐ

       

“การประชุมสัมมนา  ครูดีในดวงใจ  ของ สพฐ. พ.ศ.๒๕๕๓”
จัดโดย.....  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 “การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นดนตรี นาฏศิลป์ไทย  และพื้นเมือง”
จัดโดย....กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสพท.เชียงใหม่ เขต ๓

 

“การประชุมวิทยากรการจัดอบรมครูและภูมิปัญญาท้องถิ่น นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน”
จัดโดย.....กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพท.เชียงใหม่ เขต ๓

 

 “การอบรมหลักสูตรครูแกนนำ (MasterTeacher) วิชาภาษาไทยบูรณาการ
ระดับประถมศึกษา  รุ่นที่ ๑”
จัดโดย... คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

“การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคเหนือ 
เรื่อง   หลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา”
จัดโดย......มูลนิธิไทยรัฐ

 
 

 

 

ครูวรสรวง สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ