ครูวรสรวง สุทธิสวรรค์
เว็บครูนก
ติดตาม Facebook ครูแหวว ครูนก ไปเว็บโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 ไปเว็บครูแหวว ครูจารุณี

 

 
 
ผลงานด้านการวิจัย การเผยแพร่งานวิจัย ผลงานด้านการเป็นวิทยากร ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ ผลงานนวัตกรรม ข้อมูลส่วนตัว
ผลงานด้านการวิจัย การเผยแพร่งานวิจัย
ในชั้นเรียน
ผลงานด้าน
การเป็นวิทยากร
ผลงานรางวัล
ที่ตนเองได้รับ
ผลงานนวัตกรรม ข้อมูลส่วนตัว
ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาตนเอง นิทรรศการผลงาน การเป็นแหล่งศึกษาดูงาน กิจกรรมการเรียนรู้
ผลการปฏิบัติงาน
ที่เป็นเลิศด้านการ
จัดการเรียนการสอน
การพัฒนาตนเอง นิทรรศการผลงาน
การเรียนรู้
ผลงานรางวัล
นักเรียนที่สอน
การเป็นแหล่ง
ศึกษาดูงาน
กิจกรรมการเรียนรู้
รางวัลผลการวิจัยดีระดับประเทศ การนำเสนอผลงาน การเผยแพร่ผลงานในแวดวงวิชาการ สมุดเยี่ยม
รางวัลผลการวิจัยดี
ระดับประเทศ
การนำเสนอผลงาน
การเรียนรู้ระดับชาติ
การเผยแพร่ผลงาน
ในแวดวงวิชาการ
หนังสือภาพ แบบทดสอบ
เรื่องความซื่อสัตย์
บอร์ดเยี่ยมชม และ
แสดงความคิดเห็น
 
 
 
 
หนังสือภาพประกอบการสอนคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์
สอนลูก เรื่องความซื่อสัตย์ ด้วยการอ่านหนังสือภาพ ให้ลูกฟัง
หนังสือภาพ เรื่อง นัดไว้กี่โมง หนังสือภาพ เรื่อง ดำรงผู้หลงผิด หนังสือภาพ เรื่องหนูนิดคิดดี หนังสือภาพ เรื่องอารีคนซื่อ หนังสือภาพ เรื่อง หนังสือของฉันหาย หนังสือภาพ เรื่องคุณยายพูดตรง หนังสือภาพ เรื่อง ข้อตกลงของเรา
หนังสือภาพ
เรื่อง
นัดไว้กี่โมง
หนังสือภาพ
เรื่อง
ดำรงผู้หลงผิด
หนังสือภาพ
เรื่อง
หนูนิดคิดดี
หนังสือภาพ
เรื่อง
อารีคนซื่อ
หนังสือภาพ
เรื่อง
หนังสือของฉันหาย
หนังสือภาพ
เรื่อง
คุณยายพูดตรง
หนังสือภาพ
เรื่อง
ข้อตกลงของเรา
 
 
 
 
ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ ดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๓
 
 

 

     
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ศิลปะการแสดงของภาคเหนือ
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ครูวรสรวง สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ